Eisen HISWA aankoopkeuringsexpert

U wilt misschien graag weten aan welke eisen een HISWA Aankoopkeuringsexpert moet voldoen? Hieronder geef ik u de criteria. Het is wel even lezen… Nu is u ook gelijk duidelijk waarom lang niet alle experts HISWA Aankoopkeuringsexpert zijn en u op moet passen met wie u in zee gaat.

TOELATINGSEISEN SECTIE EXPERTISEBUREAUS HISWA VERENIGING
Vastgesteld ter ledenvergadering d.d. 14 september 2005

Versie juni 2005/MST
A.Algemeen Het expertisebureau dat zich aanmeldt voor lidmaatschap aan de sectie, dient te voldoen aan de eisen van HISWA Vereniging, vastgelegd in de Statuten. De gevolmachtigde van het betreffende bureau zal voor het lidmaatschap van de sectie Expertisebureaus dienen te voldoen aan de hierna omschreven toelatingseisen. De gevolmachtigde betreft de directeur/eigenaar van de onderneming, of een daartoe aangewezen werknemer van deze onderneming. Het bepaalde in de toelatingseisen blijft gedurende het totale lidmaatschap van kracht.
Toelatingseisen 1.Het lidmaatschap van de sectie staat open voor onafhankelijk gevestigde
expertisebureaus die hoofdzakelijk werkzaam zijn in de pleziervaartsector. 2.Het bureau dient in Nederland gevestigd en kantoorhoudend te zijn waarvandaan
ook het overgrote deel der werkzaamheden uitgevoerd wordt.
‘Onafhankelijk’ wil hier zeggen dat het bureau en de daaraan verbonden experts geen andere zakelijke belangen hebben welke direct of indirect de onafhankelijke positie van het bureau en de daaraan verbonden experts kunnen beïnvloeden. Van deze onafhankelijkheid dient een schriftelijke verklaring te worden overlegd.
‘Gevestigd’ wil hier zeggen dat ten tijde van het indienen van de aanvraag tot het lidmaatschap het bureau tenminste moet voldoen aan één van de volgende gestelde eisen:
1.Het bureau moet minimaal vijf jaren aaneengesloten werkzaam zijn als volstrekt onafhankelijk expertisebureau in de pleziervaartuigensector. Daartoe dient een uittreksel uit het register van een Nederlandse Kamer van Koophandel overlegd te worden waaruit dit blijkt.
of
2.Het bureau moet minimaal drie jaren aaneengesloten werkzaam zijn als volstrekt onafhankelijk expertisebureau in de pleziervaartuigensector. De directeur/eigenaar van het bureau en het merendeel van de aan het bureau verbonden experts moeten vijf jaar aaneengesloten werkzaam zijn geweest als pleziervaartuigenexpert. Hierbij moeten de werkzaamheden getuigen van een grote ervaring, deskundigheid en betrokkenheid in de pleziervaartuigensector, wat aangetoond moet worden bij de Commissie van Toelating.* (hierna te noemen: De Commissie)
Voor wat betreft onafhankelijkheid dient een uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel overlegd te worden waaruit dit zonder meer blijkt.
Pagina 1 van 42.1
2.2
Opleidingseisen
2.
a. b. c. d.
De gevolmachtigde dient in het bezit te zijn van een diploma van een relevante HBO-opleiding of hoger, bijvoorbeeld:
HBO Scheepsbouwkunde, Bachelor of Engineering (B,bc,ing); HBO Maritiem Officier, Maritiem Engineer (B,bc); WO Maritieme Techniek, Bachelor of Science Maritieme Techniek (Bsc,Ing); Een ander binnenlands of buitenlands diploma van een HBO- of WO opleiding, dit ter beoordeling van de Commissie van Advies.
Naast bovengenoemde opleidingseisen dient de gevolmachtigde te voldoen aan de aanvullende opleidingseisen die zijn omschreven in de certificeringsregeling i.o. van HISWA Vereniging.
In uitzonderlijke gevallen kan van bovengenoemde opleidingseis worden afgeweken, als de gevolmachtigde aantoonbaar over zodanige kennis en vaardigheden in het vakgebied beschikt, zodat dit gelijk gesteld kan worden gesteld aan het niveau van één van de in dit artikel genoemde diploma’s, dit naar oordeel van de Commissie. De gevolmachtigde dient zijn/haar kennis en vaardigheden aantoonbaar te maken door het volgen van een EVC-procedure (Eigen Verkregen Competenties) aan een door het Rijk erkende opleidingsinstelling voor HBO of WO.
Lidmaatschap/Aspirant-lidmaatschap
3.1 Indien de hierna omschreven procedure met positief gevolg is gevolgd wordt het desbetreffende bureau/de gevolmachtigde voor de periode van 2 jaar als aspirant lid ingeschreven;
3.2 Indien in deze periode van 2 jaar is gebleken dat het bureau/de gevolmachtigde functioneert op een wijze zoals van een bureau/gevolmachtigde verwacht mag worden, zal het bureau/de gevolmachtigde voor het lidmaatschap ingeschreven worden. Dit zal worden getoetst door een rondschrijven naar de overige leden waarbij gevraagd wordt in te stemmen met omzetting van het aspirant lidmaatschap in een volwaardig lidmaatschap. Een eventuele afwijzing dient met redenen omkleed te zijn.
3.3 Indien de leden geen bezwaar hebben gemaakt of als gebleken is dat voor eventueel gemaakt bezwaar geen grond is, zal het bureau/de gevolmachtigde na het overleggen van een nieuw bewijs van goed gedrag, ingeschreven worden als lid.
B.Procedure
1)Zodra een expertisebureau zich bij HISWA Vereniging heeft aangemeld als potentieel lid, zal HISWA Vereniging dit verzoek beoordelen naar haar lidmaatschapcriteria. Vervolgens zal dit verzoek worden doorgestuurd naar de Commissie voor nader onderzoek.
De Commissie doet het kandidaat-lid een vragenlijst toekomen, waarmee deze de Commissie schriftelijk informeert over zijn personalia, postadres en huidige (eventueel vorige) werkgever(s). Ook moeten de gegevens worden overgelegd over de structuur van het bedrijf, met het oog op het beoordelen van de onpartijdige en/of onafhankelijke beroepsuitoefening, en de daarin door het kandidaat-lid uit te voeren werkzaamheden. Dit moet worden vergezeld van een opgave van het aantal door hem uitgevoerde keuringen in de afgelopen 3 jaar, voor- en vakopleiding met fotokopie van behaalde diploma’s. Tevens informeert het kandidaat-lid
Pagina 2 van 4
de Commissie over nevenfuncties en dienen een 3-tal referenties uit verschillende relevante branches/bedrijven/instellingen overgelegd te worden. Tenslotte overlegd het kandidaat-lid tevens een recent bewijs van goed gedrag, afgegeven door de burgemeester van zijn woonplaats.
De Commissie onderzoekt zo spoedig mogelijk of het kandidaat-lid voldoet aan de eisen met betrekking tot nationaliteit, het werkterrein, de opleiding en de werkervaring. De continuïteit en de kwaliteit van het bureau dienen te worden gegarandeerd en moeten kunnen worden getoetst. De kosten van dit onderzoek worden verhaald op het potentiële lid.
2)Vervolgens worden alle leden van de sectie expertisebureaus van HISWA Vereniging per circulaire in kennis gesteld van de kandidatuur en verzocht schriftelijk positief of gemotiveerd negatief te reageren. Negatieve reacties worden, zo nodig na vergaren van nadere informatie, beoordeeld en zo nodig met het kandidaat lid besproken tijdens het hierna te noemen gesprek.
3)De door het kandidaat lid verstrekte referenties, bedoeld onder B2 van dit reglement worden nagetrokken, waarna de Commissie een gesprek heeft met het kandidaat lid.
4)Afhankelijk van het resultaat van de evaluatie door de commissie van de verkregen schriftelijke en mondelinge informatie zijn er drie mogelijkheden, met de volgende procedure:
6.1Is de Commissie van mening dat het kandidaat-lid voldoet aan de eisen en in aanmerking komt voor het lidmaatschap van de sectie Expertisebureaus van HISWA Vereniging, dan wordt dit de leden meegedeeld op de eerstvolgende sectie vergadering, waarna de kandidaat als aspirant-lid kan worden ingeschreven.
6.2Is de Commissie van mening dat het kandidaat lid niet, dan wel nog niet voldoet aan de eisen voor het lidmaatschap van de sectie expertisebureaus van HISWA Vereniging dan wordt dit, na overleg met het bestuur en met redenen omkleed, het kandidaat lid schriftelijk meegedeeld. De leden van de sectie expertisebureaus van HISWA Vereniging worden van het oordeel van de Commissie in kennis gesteld op de eerstvolgende sectie vergadering.
6.3Is het de Commissie op grond van de gevoerde gesprekken en/of verkregen documentatie niet mogelijk tot een eindoordeel te komen, dan treedt de Commissie in overleg met het bestuur van de sectie expertisebureaus van HISWA Vereniging. Indien dan tot het oordeel gekomen wordt dat het kandidaat lid voldoet aan de eisen en in aanmerking komt voor het aspirant lidmaatschap van de sectie expertisebureaus, dan wordt dit de leden meegedeeld op de eerstvolgende sectie vergadering, waarna hij als aspirant lid kan worden ingeschreven.
Indien dit overleg niet tot een voor het kandidaat lid positief oordeel leidt, dan wordt de kandidatuur voorgelegd aan de eerstvolgende sectie vergadering, waarin over het lidmaatschap zal worden gestemd.
7)Het kandidaat lid wordt schriftelijk in kennis gesteld van de uitslag van de stemming. (aantal voorstemmen, tegenstemmen en onthoudingen).
8)De Commissie vergadert zo dikwijls als zij dit wenselijk oordeelt. Pagina 3 van 4
9)De Commissie kan slechts besluiten nemen in een vergadering, waarin tenminste drie van de vijf leden aanwezig moeten zijn.
10)De Commissie neemt haar besluiten met volstrekte meerderheid van stemmen.
11)Voor het overige regelt de Commissie zelf haar werkzaamheden, echter dient zij verantwoording af te leggen aan het Bestuur van de sectie Expertisebureaus van HISWA Vereniging en/of het bestuur van de N.V.E.P (Nederlandse Vereniging van Experts in Pleziervaartuigen).
*De Commissie van Toelating is samengesteld uit een tweetal leden uit de sectie Expertisebureaus van HISWA Vereniging, en een tweetal leden uit de N.V.E.P. Afhankelijk van de lidmaatschapsaanvraag is de voorzitter een HISWA- of NVEP lid. De Commissie houdt zich bezig met het toetsen van de aanvragen voor lidmaatschap naar de toelatingseisen.

The services of Yachtexpertise

Prepurchase survey

During a prepurchase survey I survey the condition of the yacht or boat you are planning to buy or have bought pending survey.

Corrosion survey

Due to my background (Bsc. Metallurgy/Materials) this is my oyster. In the Netherlands I’m the only yachtsurveyor with this background,

Theo van Rijswijk

Being in yachting since age 15, I have been forever fascinated and spoiled by it. Since the year 2000 I have been fully specialised in prepurchase surveys only

Member of these surveyor/appraisal organisations:

References/reactions

Review from: Peter

Hello Theo, I would like to thank you for the FUNCRAFT 1300 inspection you carried out, it was a pleasure to see with how much passion and expertise you have examined every cm of the boat. The advice and tips you provided for repairing and handling the boat were of great class and are now being implemented. The report is in a word "perfect". Theo, thank you again for taking good care of it and I will certainly pass on your name if you wish. Kind regards, Peter

Review from: Roberto
Review from: Arne

Hello Theo, Thanks again for the thorough inspection. At least now I know what I bought! With kind regards, Arne IJpma

Review from: Evert Jan

Dear Theo, Thank you for this very quick settlement. It does not look like I will have to use your services again, we will work this out. Thanks for the thorough inspection, Kind regards,
Evert Jan

Review from: Randall en Saskia

Dear Mr. van Rijswijk, dear Theo,
Thank you again for your inspection and all your tips and advice for now and in the future. We will soon be boarding with a good feeling for hopefully a lot of holiday sailing pleasure! Perhaps unnecessarily, but thanks again for your clear report and see you at the next inspection. Kind regards, Randall and Saskia de Weerd.

Review from: Evert Jan Baerends

Dear Mr. Van Rijswijk, It was a bit annoying that the expertise had to take place in stages, thanks for your reasonable account. Your thorough expertise helped me a lot. In any case, I now have a good insight into the many flaws that this boat has. Kind regards, Evert Jan Baerends

Review from: Martin

Hello Theo, "With the purchase of a motorboat, I called in Theo for help. He helped me very quickly and adequately with conducting an engine inspection and thus saved me from subsequent damage to the engine. He also had very clear and professional reporting. was recommended! ”Mvg, Roberto

Review from: Unknown

Dear Theo,
Thank you for the competent and pleasant inspection and the quick delivery of the report. I found it very instructive to be present at the inspection today. This way you get to know the boat well; really recommended for anyone who has a purchase inspection done. Should I go and buy a boat again, I will certainly call on you again.

Review from: Paul Verhoeven

Dear Theo, we want to thank you for the excellent work and the solid report. Thanks in advance, Paul Verhoeven

Review from: Jacques

Dear Mr. Van Rijswijk,
We are very satisfied with your clear and detailed report. Very critical and informative, with a handy list of recommendations. You undoubtedly already understood that, apart from the asking price, we are abandoning the purchase. Your research has greatly contributed to this. Thanks for that.
We will continue to search for a suitable boat for us. We may want to use your services one more time.
Kind regards, Jacques Vogels

Review from: Paul

Hello Theo, Thanks for the report.
I must say that I have received a very thorough impression of your method and the ship. I think that you have proceeded carefully and decisively. Greetings Paul

Review from: Unknown

Hi Theo,
Thank you very much for the quick report and all explanation today. We are going to buy the boat